ČO JE VLASTNE FINANČNÁ ANALÝZA?

ANALÝZA ÚČTOVNÝCH VÝKAZOV

 

SÚVAHA

Analýza aktív v grafoch - analýza štruktúry aktív v členení na dlhodobé a krátkodobé aktíva a stále a obežné aktíva.

Analýza pasív v grafoch - analýza štruktúry pasív v členení na dlhodobé a krátkodobé pasíva a vlastné imanie a cudzie zdroje.

 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Analýza v grafoch - tržby, marže, krytie mzdových nákladov, výkonová spotreba, finančné náklady a výsledok hospodárenia.

HODNOTENIE BONITY FIRMY

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA FIRMY

Súčasťou FINANČNEJ ANALÝZY FIRMY je možnosť určenia ratingu firmy na úrovni bankových modelov, ktorý vie zodpovedajúco posúdiť vypočítané hodnoty finančných ukazovateľov a súčasne v desaťstupňovej škále vyhodnotiť celkovú bonitu firmy.

V prehľadnom grafickom spracovaní je možné aj hodnotenie medziročného trendu finančných ukazovateľov až za 5 účtovných období a hodnotenie hlavných rizikových a pozitívnych stránok firmy.

Vypracovaná analýza posudzuje aj dodávateľské riziko, keď hodnotí rizikovosť odberateľa a jeho pravdepodobnú platobnú morálku na základe relevantných účtovných výkazov, vrátane odporúčaní výšky dodávateľského limitu.

Rating FAP - hodnotenie finančného zdravia (bonity) a hlavných finančných ukazovateľov firmy - ratingové rozpätie 1 až 10 bodov (1 najmenšie riziko a 10 najväčšie riziko).

Risk management - zhodnotenie hlavných ukazovateľov a rizikových a pozitívnych faktorov firmy; dodávateľské riziko; predpokladaná platobná morálka odberateľov; dodávateľský limit.

HODNOTENIE FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV

Na báze viac ako 40 finančných ukazovateľov je možné určiť trend tržieb, rentability, nákladov, likvidity, zadlženosti a trend krytia dlhov firmy.

Analýza trendov ukazovateľov a pavučinový graf prehľadne hodnotí medziročné zmeny vo vývoji trendov finančného vývoja firmy dvoch období. 

Dashboard analýza ukazovateľov je komplexná finančná analýza ukazovateľov určená vrcholovému manažmentu firmy zameraná na prípadné zlepšenie resp. zefektívnenie finančného riadenia firmy.

HODNOTENIE CASH FLOW A „ČO KEĎ ANALÝZA“

Automaticky počítané CASH FLOW z relevantných účtovných výkazov firmy pre finančné analýzy a finančné riadenie (zreálnenie výsledku hospodárenia, zmena vlastného, dlhodobého a krátkodobého financovania firmy).

Grafická analýza cash flow:

a) dynamické CASH FLOW v prehľadných grafoch.

b) grafická štruktúra financovania firmy.

c) prehľadná analýza použitia zdrojov a zdrojov financovania firmy.

V rámci projektu "ČO KEĎ ANALÝZA" ponúkame manažmentu firmy aj odpovede na otázky čo sa stane, keď: 

  • vyplatíte podiel na zisku, 

  • predĺžite splatnosti faktúr odberateľom o 30 dní, 

  • vykážete stratu, 

  • poklesnú vám tržby, 

  • investujete do rozvoja firmy, 

  • požičiate si z firmy, 

  • splatíte úver 

  • zároveň "ČO KEĎ ANALÝZA" obsahuje aj informácie o vplyve týchto krokov na jednotlivé ukazovatele firmy a CASH FLOW. "ČO KEĎ ANALÝZA" môže výrazne firme pomôcť aj pri plánovaní a finančnom riadení firmy, vrátane odhadu dopadu zmien na možné hodnotenie firmy zo strany banky ako veriteľa firmy.

ÚČTOVNÉ VÝKAZY - TRI POHĽADY

Vertikálna a horizontálna analýza slúži na prehľadné medziročné porovnávanie výsledkov hospodárenia firmy či porovnanie dosiahnutých výsledkov firmy s plánovanými výsledkami.

Rýchly prehľad skrátených účtovných výkazov, hlavných finančných ukazovateľov a finančného ratingu (hodnotenie bonity) na jednej stránke formátu "A4".

Úplné finančné výkazy – Súvaha -aktíva a pasíva v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát („Výsledovka“) v plnom rozsahu, (možnosť voľby výkazov v slovenskom aj anglickom jazyku). 

AKÝ BENEFIT VÁM FINANČNÁ ANALÝZA PRINESIE?